Neverending Romance
the incomplete nightmare
list:
Japanese


updated: July 16.10
Status: Archival Mode3Shi - Satoshi, Hiroshi & Shigeru (Ash, Ritchie & Gary)
3Su - Matsuba, Natsume & Itsuki (Morty, Will & Sabrina)
3Tsu - Matsuba, Natsume & Itsuki (Morty, Will & Sabrina)
4Shi - Satoshi, Hiroshi, Shigeru & Shinji (Ash, Ritchie, Gary & Paul)
4Tsu - Matsuba, Itsuki, Tsukushi & Natsume (Morty, Will, Bugsy & Sabrina)

DaiMiku - Daigo & Mikuri (Steven & Wallace)
DaiRuby - Daigo (Steven) & Ruby
FuruKasu - Furura & Kasumi (Melody & Misty)
FuruKen - Furura & Kenji (Melody & Tracey)
FuruSato - Furura & Satoshi (Melody & Ash)

Hayamatsu - Hayato & Matsuba (Falkner & Morty)

JoiJun - Joi & Junsaa (Nurse Joy & Officer Jenny)
JunJoi - Junsaa & Joi (Officer Jenny & Nurse Joy)
Junura - Jun'ichi & Haruka (Jackson [Vincent] & May)

KasuSato - Kasumi & Satoshi (Misty & Ash)
KenSato - Kenji & Satoshi (Tracey & Ash)
Kenshi - Kenji & Satoshi (Tracey & Ash)
KojiMusa - Kojiro & Musashi (James & Jessie)
KojiTake - Kojiro & Takeshi (James & Brock)

MinaMatsu - Minaki & Matsuba (Eusine & Morty)
MusaKasu - Musashi & Kasumi (Jessie & Misty)
MusaKoji - Musashi & Kojiro (Jessie & James)
MusaKosa - Musashi & Kosaburou (Jessie & Butch)
MusaTake - Musashi & Takeshi (Jessie & Brock)

SatoFuru - Satoshi & Furura (Ash & Melody)
SatoHiro - Satoshi & Hiroshi (Ash & Ritchie)
SatoKasu - Satoshi & Kasumi (Ash & Misty)
SatoKen - Satoshi & Kenji (Ash & Tracey)
SatoKoji - Satoshi & Kojiro (Ash & James)
SatoRi - Satoshi (Ash) & Erika
SatoShige - Satoshi & Shigeru (Ash & Gary)
SatoTake - Satoshi & Takeshi (Ash & Brock)
SaYu - Satoshi & Yukinari (Ash & Sammy [Professor Oak])
Shi3 - Satoshi, Hiroshi & Shigeru (Ash, Ritchie & Gary)
ShigeSato - Shigeru & Satoshi (Gary & Ash)
ShiShi - Shigeru & Satoshi (Gary & Ash)
ShiShi2 - Hiroshi & Shigeru (Ritchie & Gary)

TakeFuro - Takeshi & Furura (Brock & Melody)
TakeHiro - Takeshi & Hiroshi (Brock & Ritchie)
TakeJoi - Takeshi & Joi (Brock & Nurse Joy)
TakeJun - Takeshi & Junsaa (Brock & Officer Jenny)
TakeKasu - Takeshi & Kasumi (Brock & Misty)
TakeKen - Takeshi & Kenji (Brock & Tracey)
TakeKoji - Takeshi & Kojiro (Brock & James)
TakeSato - Takeshi & Satoshi (Brock & Ash)
TakeShige - Takeshi & Shigeru (Brock & Gary)

WataShi - Wataru & Satoshi (Lance & Ash)

YaMu - Yamato & Musashi (Jessie & Cassidy)
YuuGen - Yuuji & Genji (Drake [O. Crew] & Drake [Hoenn])